مقاله Apraxia of speech(AOS)
22 آگوست 2018
تاخیر زبانی(late talker)
4 سپتامبر 2018

مقاله درمانی در حوزه Aphasia

نام مقاله:

Effect of Verb Network Strengthening Treatment (VNeST) on lexical retrieval of content words in sentences in persons with aphasia

خلاصه مقاله:

در این مقاله رویکردی نوین در خصوص بازیابی افعال و کلمات محتوایی در جملات در بیماران مبتلا به آفازی معرفی شده است

لینک مقاله:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02687030802291339