احساسات کودکان را به رسمیت بشناسید.
3 سپتامبر 2021
کودکان از چه طریقی بدرفتاری را یاد می گیرند؟
18 اکتبر 2021

مراحل رشدی زبان / مرحله پیش زبانی

Rate this post
Prelinguistic
روند رشد گفتار و زبان شامل چندمرحله می باشد. مرحله اول مرحله پیش زیانی یا Prelinguistic می
باشدکه از زمان تولد تا حدود ۶ ماهگی است. این مرحله قبل از گفتن اولین کلمه معنادار می باشد.
صاداهای این مرحله شامل گریه کردن و قان و قون به عنوان زبان در نظر گرفته نمی شوند زیرا این
موارد در ابتدا برای پاسخ به محرک های محیطی هستند. در این مرحله کودکان از طریق ژست های
مختلف مثل اشاره کردن ، از طریق صداسازی ها و گاهی از طریق تک کلمه ارتباط برقرار می کنند.
مهارت هایی که در این مرحله شکل می گیرند عبارتند از :
• شروع ارتباط با دیگران
• توجه مشترک : به این معنی است که کودک درک کند او و حداقل یک شخص دیگر می توانند به
یک شی توجه کنند. توجه به مرور طولانی تر می شود.
• تماس چشمی : این یک مهارت ضروری برای یادگیری است و نشان می دهد که یک فرد فعالانه
توجه می کند.
• ژست ها : ژست ها یک راه برای کودکان است که مقاصد خود را بیان کنند. زمانی که کودک از
یک ژست استفاده می کند شنونده درباره موضوع مورد نظر صحبت می کند و از این طریق راه
ارتباط را فراهم می کند.
• نوبت گیری : به کودک کمک می کند تا ریتم اساسی گفتار را یادبگیرد.
• رشد درک نسبت به کلمات و دستورات
• تقلید کارها ، ژست ها ، صداسازی ها و کلمات
• بازی مناسب با اسباب بازی های متنوع
• پاسخ به دیگران وقتی که با او بازی و صحبت می کنند.
• واکنش نشان دادن به اتفاقات محیطی