معرفی کادر درمانی و مشاوره مرکز

1- مدیر مرکز: دکتر بیژن شفیعی


- کارشناس ارشد گفتار درمانی

- دکترای روانشناسی کودکان استثنایی

- مسئول مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی دانشکده علوم توانبخشی

- معاون دانشجویی- فرهنگی دانشکده علوم توانبخشی

- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۲- مدیر داخلی مرکز: سمیرا توکل:


- کارشناس گفتار درمانی

- کارشناس ارشد گفتار درمانی

- مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی3- مدیر داخلی: لیلا علی نیا


– کارشناس گفتار درمانی

– کارشناس ارشد روانشناسی 

۴. سودابه وحیدی

کارشناس گفتار درمانی

کارشناس ارشد گفتار درمانی

 

 

۵.مرضیه استادی

-کارشناس گفتاردرمانی

-کارشناس ارشد گفتاردرمانی

 

 

۶. مهتاب راثی محمودی

کارشناس گفتاردرمانی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

 

 

۷.پریسا خادم

کارشناس گفتاردرمانی

کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

 

 

 

۸.پریناز توکل

نوروتراپیست

کارشناس گفتاردرمانی

کارشناس ارشد روانشناسی

 

 

۹.فاطمه شیخی

کارشناس گفتاردرمانی

کارشناس ارشد روانشناسی

 

۱۰.محمدجواد جعفری

کارشناس گفتاردرمانی

کارشناس ارشد روانشناسی

 

 

 

 

۱۱.فروزان صالح پور

کارشناس گفتاردرمانی

کارشناس ارشد گفتار درمانی

 

 

 

 

۱۲.فاطمه محرابی

کارشناس گفتاردرمانی

کارشناس ارشد گفتار درمانی