معرفی کادر درمانی و مشاوره مرکز

1- مدیر مرکز: دکتر بیژن شفیعی


- کارشناس ارشد گفتار درمانی

- دکترای روانشناسی کودکان استثنایی

- مسئول مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی دانشکده علوم توانبخشی

- معاون دانشجویی- فرهنگی دانشکده علوم توانبخشی

- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۲- مدیر داخلی مرکز: سمیرا توکل:


- کارشناس گفتار درمانی

- کارشناس ارشد گفتار درمانی

- مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی3- مدیر داخلی: لیلا علی نیا


– کارشناس گفتار درمانی

– کارشناس ارشد روانشناسی۴. سودابه وحیدی

کارشناس گفتار درمانی

کارشناس ارشد گفتار درمانی

 

۵.فاطمه محرابی

کارشناس گفتاردرمانی

کارشناس ارشد گفتار درمانی