۱۸ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری جلسات * گروه درمانی در لکنت * در کلینیک اهورا

0.0 00 در حال حاضر جلسات گروه درمانی در لکنت  ” در رده های سنی بزرگسالان و نوجوانان ” بصورت هفتگی و یک ساعته در حال […]