زمان طلایی یادگیری و درمان
11 مارس 2021
برخورد با کودکان لجباز چگونه باید باشد؟
14 آوریل 2021

آمار مرگ و میر در کودکان و نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه (ADHD)

-اختلال بیش فعالی و نقص توجه (ADHD) یک اختلال روانی شایع است که با عوامل مختلفی همراه بوده و احتمالا باعث افزایش مرگ و میر می شود.مانند تعارض اجتماعی یا اختلال رفتاری ˓ جرم و حوادث و سوء مصرف مواد.

اما اینکه خود ADHD با افزایش مرگ و میر ارتباط دارد یا خیر˓نا شناخته مانده است.

هدف ما ارزیابی مرگ و میر ناشی از ADHD در گروه بزرگی از افراد دانمارکی است.

-با استفاده ار ثبت ملی دانمارک˓ ما ۱۹۲۰۰۰۰ نفر را بررسی کردیم که شامل ۳۲۰۶۱ نفر مبتلا به ADHD بوده و اولین تولد آنها در سال ۲۰۰ و۳ بود. ما مرگ و میر افراد با ADHD و بدون ADHD را نسبت به سن˓ جنس˓ سابقه خانوادگی در اختلالات روانپزشکی˓ سن پدر و مادر˓ تحصیلات والدین و وضعیت اشتغال بررسی کرده ایم.

-ADHD با افزایش قابل توجهی میزان مرگ و میر همراه بود. افراد مبتلا به ADHD در بزرگسالی مرگ و میر بیشتری نسبت به سایرین داشتند. همچنین این افراد بیشتر مبتلا به اختلالات دفعی˓ اختلال سلوک و اختلال در مصرف مواد و سپس مرگ می شوند.

آمار این مرگ و میر در دختران مبتلا به ADHD نسبت به افراد طبیعی بیشتر از پسران بود.این مرگ و میرها عمدتا بر اثر تصادفات رانندگی بود.