*** رشد بازی در کودکان ***
8 آگوست 2017
برگزاری جلسات * گروه درمانی در لکنت * در کلینیک اهورا
9 آگوست 2017

چاپ کتاب تقویت مهارت های سواد آموزی ۱

چاپ کتاب ”  تقویت مهارت های سواد آموزی ۱ ” توسط آسیب شناسان کلینیک گفتاردرمانی اهورا