مراحل رشدی زبان / مرحله پیش زبانی
27 سپتامبر 2021
لکنت و اضطراب
2 نوامبر 2021

کودکان از چه طریقی بدرفتاری را یاد می گیرند؟

Rate this post
بسیاری از والدین معقول و خوش نیت ناخواسته یا تصادفا بدرفتاری را به کودکان خود یاد می دهند.کودکان گاهی برای
رسیدن به خواسته های خود گریه یا اذیت می کنند و قشقرق به راه می اندازند.کودکان در به بازی گرفتن والدین خود
مهارت زیادی دارند. تسلیم شدن در برابر این گونه فشارهای کودکان باعث بدرفتاری آنها در آینده می شود. چنین سوء
رفتاری را اغلب تا قبل از ۲ سالگی در کودک به وجود می آوریم. وقتی بچه ای از طریق قشقرق به راه انداختن به
خواسته خودمی رسد یاد می گیرد که بدرفتاری می تواند پاداشی در پی داشته باشد.احتمالا باج دادن به کودک به طور
موقت او را آرام خواهد کرد اما احتمال دارد که کودک یاد بگیرد که تنها راه رسیدن به خواسته باج خواهی از پدر یا مادر
است. اگر چنین رفتاری در کودک شکل بگیرد عوض کردن آن کار دشواری خواهد بود. تنها می توانید برای تغییر دادن
آن از تسلیم شدن در برابر قشقرق کودک پرهیز کنید و به آن پاداش ندهید.
خاموش سازی رفتار:
رفتاری که پاداش نگیرد متوقف خواهد شد که به آن خاموش سازی رفتار گفته می شود. رفتاری که پاداش نگیرد دوباره
اتفاق نخواهد افتاد.برای تحقق خاموش سازی باید از دادن پاداش به سوء رفتار کودک اجتناب کنید. با مقاومت و استواری
والدین قشقرق و خواسته ای که پاداش نگرفته سرانجام متوقف خواهد شد.کلمه کلیدی در اینجا سرانجام است. رفتار با
گذشت زمان تغییر می یابد. اگر تصمیم گرفتید در برابر سوء رفتار کودک مقاومت کنید باید همیشه این کار را انجام دهید
و هرگز تسلیم نشوید. حتی اگر خسته هستید یا روز خوبی نداشته اید. در غیر این صورت سوء رفتار کودک تشدید می
شود و کودک را به قشقرق های بیشتر و بزرگتر دعوت کرده اید.
زمانی به خاموش سازی رفتار بپردازید که شهامت و انرژی الزم را داشته باشید. شاید الزم باشد برای این منظور حمایت
همسر خود را کسب کنید یا مشترکا کار اصلاح سوء رفتار را به عهده بگیرید.
صبور باشید. بسیاری از والدین بخاطر صبور نبودن شکست می خورند.
خاموش سازی یک رفتار فقط همان رفتار مورد نظر را خاموش می کند و نمی تواند تمامی سوء رفتارها را بهبود بخشد.
خاموش سازی سوء رفتار فرد را خاموش می کند اما از طرف دیگر رفتار خوبی که تقویت نشده باشد را هم خاموش می
کند. وقتی رفتار خوب نادیده گرفته شود ممکن است رفتار بد جایگزین آن شود. پس وقتی کودک شما کار خوبی انجام می
دهد با استفاده از بازخورد مثبت ان را تقویت کنید.